ciotole raku

Raku bowls
smal bowl
making of raku bowl